Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

  1. การลงทะเบียนบัญชีลูกค้า

(A) การจดทะเบียนสมาชิก จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ นี่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้ Baan Mac ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

(B) คุณให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในขั้นตอนการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องยอมรับ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงอนุญาตให้ Baan Mac และตัวแทนของเราสามารถจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผย (รวมถึงการถ่ายโอนไปต่างประเทศ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เป็นข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณซึ่งคุณสามารถระบุได้ ทั้งจากข้อมูลนั้นหรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าถึง) รวมถึงการใช้งานโดยตัวแทนของเรา การเก็บรวบรวม และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

(C) ในการลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราคุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการลงทะเบียนหรือมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณในการลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ของ Baan Mac คุณจำเป็นต้อง (หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของคุณที่ทำหน้าที่แทนคุณ) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเรา และจะไม่ถูกเพิกถอนจากการกระทำดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

(D) หากคุณกำลังลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของนิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงตามสัญญาผูกมัดนิติบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้การอ้างอิงถึง "คุณ" และ "ตัวคุณเอง" หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ

(E) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณและคุณจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง Baan Mac จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

(F) คุณจะรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของคุณ และยอมรับที่จะเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ ถ้าคุณพบการใช้งานใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย คุณต้องแจ้งให้ทาง Baan Mac ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากมีสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ถูกสั่งซื้อโดยบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้น Baan Mac จะทำการสอบสวน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้นอาจยังจำเป็นต้องถูกเรียกเก็บ

(G) Baan Mac จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย

  1. 2. ราคา

(A) ราคาสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะพยายามทำให้ที่ดีที่สุด แต่ราคาบางส่วนที่ระบุในเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือในการจองที่กำลังดำเนินการแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

(B) เราแสดงราคาที่ผู้ลงโฆษณาเสนอให้กับเราเป็นครั้งคราว เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อราคาที่ถูกต้องที่แสดงไว้ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายใช้บังคับอนุญาต

  1. 3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

(A) การดำเนินการของ Baan Mac คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดสรรพื้นที่ออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ในการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือบริการ ซึ่งผู้ขาย เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการที่มีการลงประกาศ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อ เจรจาตกลงทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญากันเองได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงของพ่อค้าคนกลางและ Baan Mac แต่อย่างใด ดังนั้น Baan Mac ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนิตินัยและทางพฤตินัยกับผู้ใช้งานทุกฝ่ายในธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง การประกาศหรือเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ การให้หรือความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายหรือให้บริการระหว่างผู้ใช้งาน กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน การชำระหนี้ การตรวจสอบและส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด

(B) ความสัมพันธ์ระหว่าง Baan Mac กับผู้ใช้งาน Baan Mac ไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ใช้งานไม่ว่าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บไซต์ Baan Mac อีกทั้ง Baan Mac ไม่ได้แนะนำ เชิญชวนหรือคัดท้ายผู้ใช้งานทุกฝ่ายให้ทำธุรกรรม นิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ อีกทั้ง Baan Mac ไม่มีหรือได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การลงประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสาร หรือธุรกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งาน การให้ข้อเสนอทางสัญญาใด ๆ จากผู้ใช้งานทุกฝ่าย

(C) ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสินค้าและบริการที่แสดงหรือปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์ Baan Mac นั้นได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริการ และประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น Baan Mac ไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเจรจาตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ รวมทั้งสินค้าและบริการ การลงประกาศ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องให้ Baan Mac รับผิดชอบ ร่วมรับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเองหรือต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี

(D) เพื่อความปลอดภัย Baan Mac จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของธุรกิจประเภทบริหารจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ซึ่งการจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ทำให้ Baan Mac ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานทุกฝ่ายควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังเกี่ยวกับประกาศสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ Baan Mac ตัวอย่างเช่น ความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลงในประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ

  1. 4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

Baan Mac อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขที่หน้านี้ Baan Mac ขอให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของ Baan Mac หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณหยุดใช้งานเว็บไซต์

 นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นการกำหนดวิธีการที่เราจะจัดเก็บ ข้อมูล นำมาใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

เรามีนโยบายที่จะทำให้ท่านที่กำลังค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงโดยง่ายและสามารถเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อระบุตัวบุคคล

  1. การยอมรับนโยบาย

การยอมรับนโยบายการใช้เว็บไซต์และบริการของเราเป็นความสมัครใจทั้งหมด การที่คุณเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายของเราทันที และตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งว่า เราสามารถจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

  1. ข้อมูลความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (รวมทั้งมาตรการทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ลงโฆษณา) เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณบนไซต์ของเรา เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราไม่รับผิดชอบในการปิดบัง การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยกเว้นการสูญเสียอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการผิดสัญญาอย่างร้ายแรงของเรา

เราได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย และจะแจ้งให้คุณทราบและผู้ควบคุมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการละเมิดที่เราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล

เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับตัวแทนหรือผู้ให้บริการบางรายที่ให้ความช่วยเหลือแก่เราหรือที่เราใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพียงเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการให้บริการและทำงานของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น

  1. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเพื่อความพึงพอใจในข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้านบัญชี หรือการรายงาน

ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะ และความไวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และไม่ว่าเราจะสามารถทำตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่น และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ในบางสถานการณ์เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ระบุตัวตน (เพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือทางสถิติ หรือการบัญชี ซึ่งในกรณีนี้เราอาจใช้ข้อมูลนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของเรา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

 

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.